SERVICE

服务项目

  • 饮用水与涉水产品检测

  • 公共场所卫生检测

  • 环保管家技术咨询服务

  • 消毒产品检测

  • 环境检测

  • 职业卫生检测与评价

  • 洁净区域检测

  • 室内空气检测

  • 二噁英类检测